Är att redovisningskonsulten arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration, till exempel bokföring, bokslut medan en revisor har en granskande roll vars arbete ska utmynna i ett oberoende granskningsintyg.

För att kunna hävda sitt oberoende kan en revisor alltså inte utföra de tjänsterna, t ex bokslut, som denne ska granska.

Den teoretiska bakgrundsprofilen är numera mer eller mindre likartad för redovisningskonsulten och revisorn.

Erfarenhetsprofilen skiljer sig dock en del då redovisningskonsulten har erfarenhet och verktyg för att utföra alla administrativa tjänster medan revisorn uteslutande arbetar med granskningsverktyg.

I sitt arbete med ett företags ekonomifunktion, till exempel bokföring, bokslut, lönearbete och arbete med skatter, företräder en redovisningskonsult bara företagaren.
I sitt arbete med granskning i efterhand företräder en revisor olika intressen såsom anställda, leverantörer, aktieägare och Skatteverket.
Vem måste ha en revisor?

Tidigare behövde alla aktiebolag ha en revisor enligt lag. 2010 avskaffades dock revisorsplikten för små bolag. Det innebär att bolaget idag kan välja att inte ha revisor om två av följande kriterier inte uppnås under de två senaste räkenskapsåren:

• fler än tre anställda
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning